Пюхяпяйв, 29.01.2023

ВВИКП

сайт в разработке
  Кириллица - наша азбука!  
Сайтан меню
Ягусэн категорияд
Диалектные материалы [5]
Водские сказки (Vadja muinasjutte) [52]
Водские сказки из книги П. Аристэ "Vadja muinasjutte", экспериментально записанные водской кириллицей
Другие водские сказки [7]
Водские предания (Vadja muistendeid) [15]
Водские предания из книги П. Аристэ "Vadja muistendeid", экспериментально записанные водской кириллицей.
Vad'd'aa rahvaa jutud ja kaazgad [24]
Реклама на сайте
К представленной на сайте рекламе сторонних страниц автор сайта отношения не имеет. Платформа сайта ставит её автоматически. Приносим свои извинения.
Деклараций
Всеобщая декларация прав человека на вепсском языке (в новой вепсской кириллице)
Новая книга
М.Ю. Кузнецов. Русские черты в вепсском синтаксисе. СПб, 2018.
Статистик

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Водские материалы » Водские сказки (Vadja muinasjutte)

Надменная принцесса
       Баабушка миллõ паятти нии кааскаа куникаа тÿттäрэсс. Õли ÿфс тÿтäр куникаалл айвуо илоза. Ко тäллээ тäӱ̆тти кахчÿммээтт вуотта, и исä юттõль: нÿд миä синуу панõн мэхэлээ.

«А кусс cиä миллõ женихад вõтад?»

«Ку мõнõõ куникаа маалт силлõ тулõб кõмчÿммэтт женихаа».

Но тултии кõмчÿммэтт женихаа. Исä женихат кõйкк пани куялõõ ку солдатит сõйсомаа. И вõтти тÿтäрт чäэсс чиин. И мэнэб риннаа тÿттäрээкаа. И чÿзÿб: «Кумпа синуу нäӱ̆ттääп парõп кõйккиа?»

Тäмä юттõли изäлээ: эб ÿфсиид. Куммалл он нэнä вэäрä, куммалл он пиччä, куммалл он ампаад ирвиллää, куммалл уулõд паксуд, куммалл кõрвад локкуоллаа. Сэ он сигаа суку. А ÿвääтä бõлõ ÿхтäйд.

Исä тäмä пääлээ суутту. И юттõлли: «Аннан уомõнн пääн эсимэйзэлээ кэрääјäлээ. А аян õмасс куосса вäллää синуу».

А ÿфс куникаа пойка куули, этти исä тäллээ нии юттõли. И тäмä мэни сэнэлл пäйвää лиднаасõõ. Мэни ÿфсинää. Тõйсиилõõ эб юоллу митäйд. И пууту кэрääјää вассаа. Тäмä õсси сõвад кэрääјäлт. И тõйзõлл пäйвää варай уомнисс пани кэрääјää сõвад пääлээ. И мэни куникаа õввõõ кииза ÿли пихаа. И кэпии чäтээ вõтти. И чехси-õввõõ сõйзатту. И чÿзÿб миилостиа куникаалта: «Антагаа кулва пала лэйпääтä!»

Сиз куниказ куули кэрääјää ääлээ. Нõйси ÿлээлээ, я аккунасс рääгахтии: «Тулõ дворццаа!»

«Вахид эвäд лаззõ».

Куниказ юттõõб: «Ласкõгаа!»

Сиз куниказ вõтти тÿтäрт чäэсс чиин. Антõ ÿхээ рубляа дэнгой, и юттõли: «Вõт, синуу õнни, и жениха. И мэнэ минуу дворцасс, и минуу маалт вäллää. Минуу маал äлä элä! Вот синуу миэз и мэнэ вäллää!»

Тäмä мэнэб кэрääјääкаа. А куникаа пойгад макаавад. Эвäд тää, што нуориккõ мэхэлээ мэни. Нÿд тäмä виэб, сэ кэрääјä, лиднасс вäллää куникаа тÿттäрээ. Таканн лиднаа ялказõõ мэнэвäд. А тäмä, нуориккõ, юттõõб: «Ай ко милл ялгад вäсÿзивäд. Мэннä эн вõй».

А тäм юттõõб: «Иссумаа сиз уокаўттамаа ялкой».

Сиз юттõõб мэхэлээ, женихалõõ: «Миä тахон сÿввä».

А жениха юттõõб: «Милл кизаз он јääнÿ мõниккай палой. А чÿлä лиэб личи. Миä мэнэн, таас кэрääн. И лэйпää лиэб».

А тäмä юттõõб: «А ко кэрäттÿä лэйпää сÿввä эб тахтоў».

А тäм юттõõб: «Миä нõõн савви-пиллиитä казаккойкаа тэчемää. А сиä нõõд рынкойлл мÿöмää. И лиэвäд дэнгад».

Но вот тäмä вэй зэмлäнкаа куникаа тÿттäрээ. Варõпа õли валмисõтту савви-зэмлäнка. Вэй синнэ. Нÿд пани суурõõ каўкалуо синисс саввõа. И пани тäтä ялконаа сõткомаа саввõа. Вõтти тäм башмакад ялгасс вäллää. И алкõ сõткõа ялконаа саввõа. И юттõõб: «А ко миллõ писсэлэвäд кõвии сõмõрõд!»

 «Õппõõ! Õппõõ. Куй лэйпää сÿввä. Äлä õлõ туйска-тупуринна я лайска-лапуринна. Пиäб тÿöтä тэхä палависс пäйвии. Cиз õсамма булккаа, крингэлиита. Сиз лиэммä сÿöннÿÿт синуукаа».

А тäм тэчи савви-пиллиитä казаккойкаа. И вэй тõйзõлл пäйвää рынкойлõ мÿöмää. И юттõли: «Мÿö канэ пиллид. А миä мэнэн тõйсõõ пайккаа эццимää парõпаа тÿöтä».

Тäмä мэни и вõтти полкка-солдатилт опõзõõ и сõвад. И шинэлии ÿлээ пани, и фурашкаа пäхээ, мõõкаа вÿöлээ, пÿсÿÿ ÿлээ пихаа. И мэни опõзõлл синнэ рынкалõõ. И õсаб тäлт пиллии. Антõ рубляа дэнгойт пиллиссä. А тäлл тагааз бõллу антаа. И тäм юттõõб: «Милл бõлõ дэнгойт, митä тагааз анта».

Тäм суутту и риккõ кõйкк пиллид опõзõõкаа. А тäллээ юттõõб: «Митä идгõд?»

«Јäйн илма пиллиитä. Миэс тулõб чÿсÿмää. А милл пиллиит бõлõ. Ку миä юттõõн?»

А сиз тäм мэни опõзõõкаа вäллää. Сиз тäм тулõп кэрääјää сõпõйз и чÿзÿб: «Ёко пиллит кõйкк мöйд?»

«Ай, õлõ усковайнõ! – а изэ идгõб. – Тули умалаза солдатти опõзõõкаа. Õсси пиллиитä. А милл бõллу пиэнии дэнгой антаа тагааз. И тäм риккõ кõйкк пиллид. Опõзõõкаа таллõ. Изэ мэни туулõнн».

«Нох, паллё силл он дэнгойт?»

«Ӱфс рубля он».

«Но и нэд он дэнгад, – миэз юттõли. – Уомõнн тиэммä энäб пиллиитä. И саад энäб дэнгой».

«Ай, сõмõриикаа кõйкк ялгад риккозин вэрэлээ. Вэдь миä õлõн куникаа тÿтäр. Милл он нахка õхуд. А сиä ко õлõд кэрääјä, силл он нахка паксу».

А тäм юттõõб: «Опõзõлл и äрјäлл он паксу нахка. А инеэхмиизил он õхуд нахка».

Но тäмä виэб тõйзõлл пäйвää дворццаа тäмää. Лäпи мэцää мэнэвäд. И линнуд лаўлавад. И тäмä чÿзÿб женихалт: «Кумма куникаа маа каннии илоза он, ко линнуд нии лаўлавад?»

А тäмä юттõõб: «Касэ он мокомаа куникаа маа, касэ и õли, кумпа коси, кумпа синуа коси. А сиä эд мэннÿ мэхэлээ. А нÿд юттõõб, мэнэммä дворццаассõõ. А сиä лиэд судамойкканна. А миä лиэнэн алкой кантаянна».

«Ай, ко миä пэлчääн! Тäмä минуа нäеп сиäл».

«Эб нäе. Лиэд кухниз».

Нÿд он ё сиäл кухниз. Аззьõй пэзэб. Пиирагаа палад панõб кормунаа. А кукшинаа пани суппиа, ко нõйси тулõмаа вäллää. Кукшинаакаа суппиа пани алаа юбгаа. И шнуркаакаа пани чиини. А дворццаз õли суур бала. И вот, ко тäмä нõйс вäллää тулõмаа, куникаа пойка тули кухнии. И вõтти тäтä чäсиисс чиин. И вэйтти танццимаа. А тäмä эб туннõ, этти он кэрääјä. Тäм эб мэнэ. Сэ нõйси вäчизээ тõмпаамаа. Тäм чäсиисс пурõлõмаа нõйси. А куника пойка юттõõб: «Силл он куникаа юурõсса ампаад сууза. Эвäд õлõ кэрääјä».

«А михиä сиä туннõд?»

«Этти нии кõвии эвäд пурõ ампаад».

И вэйтти тäмää танццимаа. А вõõрайт õли комнатти тäӱ̆нää. Ко нõйсивад виэрэмää, шнурка каткõзи кукшинасса. И суппи маалõõ мэни. И кормунад раткõзивад и пиирагад тõккузивад. И тäмä ёхси вäллää. И жениха эб лаззõ: «Охто синуу он саввõа сõткуа. Вэдь нахка силл он нуори дай õхуд. Сõмõрõд вэрэлээ рэпивäд ялгад, и валкõад чäед. И лиэ нÿд нуор куниккааннайнõ».

Вот и нäӱ̆тэттии тäмää женихаа, и тäмää исää эмää дворццаза. И пиэттии пулмад. Сÿöтии, юотии кõйкки. А миллõ митäйд эб аннõтту.

Категория: Водские сказки (Vadja muinasjutte) | Добавил: Максим (24.05.2012)
Просмотров: 627 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Водская сказка
Сказка про лису
Ютуд я каазгõд
Ижоран кааска
Только у нас!
Сказка из грамматики Волмари Поркки!

Ваддя каазгõд
Только у нас!
Сказки из грамматики Августа Алквиста!

Ваддя ютуд
(Водские предания)Вепсян сарнад
Сарнад Матвеянсельг да Тихоништ-кюлишпяй
(Сказки из деревень Матвеева Сельга и Тихоништа)


RSS

Все новые тексты!
Подпишись!
Чат
Добро пожаловать в чат!
Курсы вепсского
Курсы вепсского языка в Санкт-Петербурге!
Подробности здесь.
Автор пагижеб
Ищете водские сказки?
Ищете вепсские сказки?
Ищете ижорские сказки?
Всё есть!
Эцмине
Друзья сайта
 • Ucoz
 • Энецкий сайт
 • Вепсская Викия
 • Вепсская Википедия
 • Сайт СПб Вепсского общества
 • Немного расскажу о води...
 • Эвенгус и Эвенкитека
 • Тофастан
 • Браузер
  Для просмотра сайта рекомендуется браузер Google Chrome
  Copyright MyCorp © 2023
  Конструктор сайтов - uCoz