Тожнарг, 28.05.2024

ВВИКП

сайт в разработке
  Кириллица - наша азбука!  
Сайтан меню
Ягусэн категорияд
Ижорские сказки [5]
Другие материалы [1]
Реклама на сайте
К представленной на сайте рекламе сторонних страниц автор сайта отношения не имеет. Платформа сайта ставит её автоматически. Приносим свои извинения.
Деклараций
Всеобщая декларация прав человека на вепсском языке (в новой вепсской кириллице)
Новая книга
М.Ю. Кузнецов. Русские черты в вепсском синтаксисе. СПб, 2018.
Статистик

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Ижорские материалы » Ижорские сказки

Култайн линту / Золотая птица

Оли эннэ кунигаз, и кунигахал оли колд пойкаа. Кунигахал оли ойкии кӓппиӓ сааду. Саауз казвойд култайст оммээнад. Ёкко ӧӧ айн кӓӱ̆тии варастамааз. Кунигаз луги оммээнад ӱхэст пууст, я ёкко ӧӧ хӓввииз ӱкс оммээна.

Сиид кунигаз лӓхэтти ванхэмман пойкаха вахтии, эйг табаяйз варааст. Сэ пойга мӓни вахтии, хэйттииз маккаамаа, эйг нӓхнӱд варааст. Мӓни хоомуксэст коттии. Ӓтти кӱссӱӱ: «Нӓйт-кӓ варааст?» Пойга санноо: «Эн нӓхт». Тойзээл ӧӧл мӓни тойнэ пойга. Мӓни дай хэйттииз маккаамаа, я маккайз тааз хоомуксээ нассээ. Мӓннӧӧ коттии тааз. Ӓтти кӱссӱӱ: «Нӓйт-кӓ варааст?» – «Эн нӓхт». Колманнэхээл ӧӧл мӓни колмааз пойга. Мӓни я нойзи вахтимаа, я хӓӓ вахти поол ӧӧхӧ нассэ. Поолэн ӧӧн айкой тули вараз. Лэнзи линду. Линнул оллиид култайст суллад хӓннӓӓз. Пойга амбуй линтуа. Линнулд ланкэйз ӱкс култайн сулга. Пойга отти сулан я вэй вахтихоонэхэссэ. Итсэ хэйттииз маккаамаа. Тули кунигаз катсомаа: каннээл оли култайн сулга. Кунигаз катсой и мӓни пойз. Пойга нойзи ӱллӓӓ я отти сулан я вэй ӓдиллээ. Ӓтти кӱссӱӱ: «Куй сиӓ сайд?» Пойга санноо: «Миӓ варааст эн таванд, а нӓйн». Сиид ӓтти санноо: «Питтӓӓ мӓннӓ этсимӓӓ варааст», – я  андой кайгиллэ колмэллэ пояллээ хэппойст.

И пояд лӓксиид этсимӓӓ. Мӓнниид колмэн кээзэн тээдӓ мӧӧдӓ и тули колд тээнхаараа. Хӧӧ лӓксиид кайг эри тээллэ. Ноорэмб пойга мӓни ойгиаа кӓттээ. Мӓни тээдӓ мӧӧдӓ и нӓги сутта тээн ӓӓрээст. Хӓнэлл оли пӱссӱ кэра, и тахтой ампуа сутта. Сузи нойзи лӓккӓӓмӓӓ и санноо: «Элӓ амму миннуа. Сао миуллэ, куху сиӓ таход мӓннӓ». Пойга санноо: «Миӓ мӓӓн этсимӓӓ линтуа, кумба варасти мэйен омэниа». Сузи санноо: «Лаккаа оммааз хэбойсээз тӓхӓ, истуу миуллэ сэлкӓӓ, и лӓхэммӓ мӓнӧмӓӓ». Пойга истуйз суэллэ сэлкӓӓ, и хӧӧ мӓнниид ӱли ӱхэксӓн кунигахан риигин. Сээл оли сэ линду, мигӓ варасти омэниа. Сиид сэ сузи саой: «Миӓ йӓӓн тӓхӓ, а сиӓ мӓӓ варастаммаа линтуа», – и саой пояллэ: «Линду он пахайсээз клэткааз». Сузи саой: «Ода линду, элӓ кэрдӓ клэткаа». Пойга мӓни линтуа оттамаа. Я сиид туумаяа: «Куйн миӓ одан линнун, а клэткаа эн кэрдӓ?». Отти линнун и клэткан. Нойз туломаа пойз, и одэттии киин. Я кунигахаал оли саотту: «Кэн сэнэн линнун варастаа, ниин сиид силл кэррал табэтаа». И вээтии сэ пойга кунигахаллэ, я кунигаз кӱзӱй: «Кэнэн сиӓ оод пойга я куст сиӓ оод?» Пойга саой: «Миӓ оон кунигахан пойга, я миун ӓттиин лӓхэтти этсимӓӓ тӓдӓ линтуа. Тӓмӓ линту кӓй мэйен саауз я варасти омэниа. Мӧӧ киин эммӓ таваннэхэд, а нӓйммӓ, ёд оли тӓмӓ линду. Я сиид лӓксиммӓ этсимӓӓ. Я нӱд миӓ пуудуйн киин». Я сиид нойзи ругоэломаа, ёд ластайз хӓнд пойз. Сиид кунигаз саой: «Ку тоод миуллэ тойзэлд кунигахалд хэппойзэн кулдахаръян».

Я сэ пойга лӓкси саамаа хэвойст. Мӓни, истуйз суэллэ тааз сэлкӓӓ. Я лӓксиид синнэ кунигахаллэ хэвойст саамаа. Мӓнниид синнэ. Сузи саой тааз: «Нӱд, ку мӓӓд, нии ода хэппойн илма суйтсида. А ку одад суйтсиин кэра, сиид тааз пуудуд киин». Я сэ пойга лӓкси хэвойст саамаа и туумаяа: «Куйн миӓ одан хэппойзэн илма суйтсида, лаа одан суйтсэтки». Отти суйтсэт я пани хэппойзэн пӓӓхӓ. Нойзи тоомаа хэвойст, и сиин пайгааз одэттии хӓӓ тааз киин и вээтии кунигахаллэ. Кунигаз санноо: «Куйн сиӓ роохид хэвойст варастаа?» Я хӓӓ кӓй ругоэломаа: «Лазэ миннуа пойз, миӓ тээн, минэн сиӓ кӓзэд». Я кунигаз санноо: «Ку тээд сэнэн, минэн миӓ кӓзэн, ку тоод миуллэ сээлд кунигахан риигист тӱдӧйн, сиид миӓ аннан сиуллэ тӓмӓн хэппойзэн».

И пойга лӓкси этсимӓӓ тӱттӧйӓ и мӧрни тааз суэллэ. Сузи тули я кӓй хӓнд торумаа: «Микс сиӓ тэйд ниин, куй миӓ эн кӓскэнд?» Я пойга истуйз суэллэ сэлкӓӓ, я лӓксиид мӓнӧмӓӓ. И мӓнниид синнэ кунигахан рииккии. Сиид сузи саой: «Нӱд куунтэлэ миннуа, ода тӱттӧй; нӱд эй оо ассиа сиун, нӱд он ассиа миун. Оо сиӓ нӱд тӓсс, а миӓ мӓӓн саамаа тӱттӧйӓ». Я сузи мӓни синнэ саатуу, истуйз пэхкоо и сэн тробан кохаллэ, михэ туллоо куляйттаммаа кунигахан тӱттӧй. Тӱттӧй лӓкси куляйттаммаа нӓнткӧйн кэра, и мӓнниид сиихэ суэн кохтаа, и сузи отти сэнэн тӱдӧйн и вэй синнэ, миз оли сэ пойга. И мӓнниид поян лоокс. Тӱттӧй и пойга истуйсиид суэллэ сэлкӓӓ и мӓнниид синнэ рииккии, миз оли хэппойн кулдахаръя. И сузи сиид саой пояллэ: «Сиуллэ он саали антаа тӱттӧйӓ. Но, миӓ нойзэн тӱдӧйкс, а сиӓ хэйдӓ тӱттӧй тӓхӓ. И пойга йӓтти тӱдӧйн сиихэ, и итсэ лӓкси суэн кэра. Я сэ сузи нойзи тӱдӧйкс, я сиид мӓнниид кунигахаллэ. Я кунигаз андой сэнэн хэппойзэн. Пойга отти хэппойзэн я лӓкси пойз. Кунигаз лӓкси куляйттаммаа, я сиид мӓнниид саатуу, я сузи и пакээни. И мӓни поян лоокс, истуйз сиид сэлкӓӓ, и мӓнниид синнэ кунигахаллэ, миз оли кӓппиӓ линду. Сиид сузи саой: «Сиуллэ он саали анта хэвойст, миӓ нойзэн хэбойзэкс, я сиид лӓхэммӓ кахэн кэзэн». Я сузи нойзи хэбойзэкс, я мӓнниид кунигахаллэ. И пойга андой хэппойзэн, итсэ отти линнун и лӓкси пойз, а кунигаз отти хэппойзэн я лӓкси куляйттаммаа хэбойзээл я катсомаа хӱввӓӓ хэвойст. Истуйз сэлкӓӓ. Сузи куй пӧӧрӓхти, я кунигаз ланкэйз мааха сэлӓст и вайёйз мааха, я сузи паккээни. Мӓни синнэ, миз оллиид тӱттӧй я пойга. Сиид пойга истуйз суэллэ сэлкӓӓ, тӱттӧй истуйз хэбойзэллэ. Лӓксиид мӓнӧмӓӓ.

Сиид сэ пойга кӱссӱӱ суэлд: «Эткӓ сиӓ тииӓ, миз овад миун вэлйӓӓнд?». Сузи саой: «Миӓ тииӓн, миз овад сиун вэлйӓӓст, муд эй ваа кэлпаа сиуллэ санноа». Пойга кӓй кӱзӱмӓӓ: «Сао, миз овад миун вэлйӓӓнд?». Сузи саой хӓнэллэ: «Вэлйӓӓст тэккӧӧд сиуллэ пахайсээст». Пойга саой: «Эвӓд тээ миуллэ миун вэлйӓӓнд пахайсээст». Сузи саой: «Сиун вэлйӓӓст овад сээл хартсэнойз я тиўккаад карттаа». Сиид пойга лӓкси синнэ, миз оллиид хӓнэн вэлйӓхӓд. Вэлйиил оли саадэтту ё хэппойст. Я сиид тиўгэттии ё пӓййен пӓӓллэ. «Тӓмӓн нӱд ёс саадамма, сиид аннамма омад пӓӓд». Ё сиид ёўдуй ноорэмб вэлйӓ сиихэ, ости хэйллэ хэппойсэд йӓллэ, я сиид лӓксиид мӓнӧмӓӓ коттии. Нойссиид ванхэммад вэлъед туумаамаа, ёд ноорэмб вэлйӓ сай тӓмӓн линнун я хэппойзэн. «Куйн мӧӧ нӱд мӓӓммӓ коттии? Ӓтти нойсоо мэйдӓ торумаа. Нӱд табамма тӓмӓн вэлйӓн». А вэлйӓӓ сидӓ нугутти коваст. Вэлйӓ хэйттииз маккаамаа. Хӧӧ оттиид таппойд сэнэн вэлйӓн, я итсэ лӓксиид мӓнӧмӓӓ коттии. Мӓнниид коттии, саннойд ӓдиллэссэ: «Мӧӧ саймма нӓмӓд линнуд я хэппойст». Ӓтти киитти хэйдӓ, я сиид ванхэмб пойга тахтой оттаа тӱттӧйӓ найзэксээ я нойзи пулмиа пидӓмӓӓ.

Я сиид ёўдуй суур нойда, пани хэйед кайг маккаамаа я итсэ варасти тӱдӧйн я вэй итсэллээ. Сиид сузи мӓни катсомаа сидӓ пойкаа, мигӓ оли табэтту. Сузи сай вариксэнпоян киин. Вариз тули кӱзӱмӓӓ пойкаатаа. Сузи саой: «Миӓ эн анна сиуллэ пойкаа, куннииз эд тоо элогаст я кооллутта вэттӓ». Вариз мӓни, той кахэллааяйст вэттӓ. Сузи отти, кастой пойкаа, я пойга нойзи ӱллӓӓ. Сиид сузи саой: «Мидӓ сиун вэлйӓӓст тэккиид? Хӧӧ сиун таппойд. Сиӓ нӱд мӓӓ этсимӓӓ йӓллээ тӱттӧйӓ. Лӓхэ нӱд мӓнӧмӓӓ тӓхӓ суурээ мэтсӓӓ».

И пойга лӓкси. Мӓни ниин кавван, ку тули вастаа коди. Мӓни хӓӓ сиихэ коттии. Сиин коиз оли ӱкс ванха акка. Сэ акка кӱзӱй: «Михэ сиӓ нӱд мӓӓд?» Пойга саой: «Мӓӓн этсимӓӓ йӓллээ тӱттӧйӓ». Акка нэввой пояллэ: «Сиӓ нӱд мӓӓ ӱли ӱхэксӓн мэрэн. Сээл он суур тамми, таммэн алл он суур кирсто, я кирссооз он суур йӓниз. Йӓниксээз он сорза, сорзааз он муна, мунааз он пахалайзэн хэнги». И пойга лӓкси мӓнӧмӓӓ.

Мӓннӧӧ тээдӓ мӧйд я катсоо: таппэлоод колд пахалайст. Сэ пойга кӱссӱӱ: «Мидӓ тӧӧ таппэлэтта?» Пахалайст саннойд: «Саймма колд риистаа, нии эммӓ тииӓ, куйн яккаа». Пойга саой хэйллэ: «Миӓ обассан тэйллэ, куйн яккаа; миӓ лазэн пӱссӱӱст лоойн мэтсӓӓ. Кумба сааб сэнэн лоойн я тооб миуллэ, силлэ сиид кайг нэ риссад». Пойга лӓкси лоойн мэтсӓӓ, я хӧӧ лӓксиид этсимӓӓ. Пойга отти нэ риссад и мӓни пойз. Сиид мӓни синнэ, миз оли суур тамми, я отти таммэн алд кирссон. Кирссоост сай йӓниксэн, я йӓниксээст сай сорзан, сорзааст сай мунан я сиид лӓкси туломаа йӓллээ.

Мӓни синнэ пахалайзэллэ оттамаа сидӓ тӱттӧйӓ. Сид хӓнэл оли моккоома хатту. Пани сэнэн хадун пӓӓхӓ: сиид хӓнд эй нӓхт миккӓӓ. И сиид мӓни пахалайзэллэ, кӱзӱй: «Анна пойз тӱттӧй!» Пахалайн санноо: «Мигӓ сиӓ оод?» – «Миӓ оон, – санноо, – инхимин». Сиид отти сэнэн мунан кормунааст я риккой. Сиид пахалайн кооли. Отти сэнэн тӱдӧйн я отти сойдун и лӓкс мӓнӧмӓӓ коттии.

И мӓни синнэ ӓдиллээ. Сээл кайг магасиид. Хӓӓ нойзи силл сойдул сойттамаа, я вӓги нойзи кайг ӱллӓӓ. Я сиид саой ӓдиллээ: «Мидӓ тӧӧ нӱд пулмиа пиӓттӓ?» Ӓтти лӓккӓйз хӓнэллэ, куйн оллиид кайг ассиад. Сиид пойга саой: «Хӧӧ миун таппойд, итсэ оттиид тӱдӧйн и хэппойзэн, и линнун». Сиид ӓтти отти ванхэммад пояд я сидой хэппойзэн хӓнтӓӓ, я моллоомад рэвитти. Нойстии пидӓмӓӓ пулмиа ноорэммаллэ пояллэ. Кутсуттии сэ сузи пулмии, я сузи тули колмээл хэбойсээл. Сиид нойстии ёомаа я сӧӧмӓӓ.

Категория: Ижорские сказки | Добавил: Максим (24.10.2013)
Просмотров: 1702 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Водская сказка
Как лиса рыбу украла, а волк рыбачил
Ютуд я каазгõд
Ижоран кааска
Только у нас!
Сказка из грамматики Волмари Поркки!

Ваддя каазгõд
Только у нас!
Сказки из грамматики Августа Алквиста!

Ваддя ютуд
(Водские предания)Вепсян сарнад
Сарнад Матвеянсельг да Тихоништ-кюлишпяй
(Сказки из деревень Матвеева Сельга и Тихоништа)


RSS

Все новые тексты!
Подпишись!
Чат
Добро пожаловать в чат!
Курсы вепсского
Курсы вепсского языка в Санкт-Петербурге!
Подробности здесь.
Автор пагижеб
Ищете водские сказки?
Ищете вепсские сказки?
Ищете ижорские сказки?
Всё есть!
Эцмине
Друзья сайта
 • Ucoz
 • Энецкий сайт
 • Вепсская Викия
 • Вепсская Википедия
 • Сайт СПб Вепсского общества
 • Немного расскажу о води...
 • Эвенгус и Эвенкитека
 • Тофастан
 • Браузер
  Для просмотра сайта рекомендуется браузер Google Chrome
  Copyright MyCorp © 2024
  Конструктор сайтов - uCoz